ПЛАН И ПРОГРАМ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ

У раду с децом јасленог узраста полазимо од принципа јединства неге и васпитања. Процес неге  и васпитања прилагођава се сваком детету, његовим потребама и могућностима. Нега подразумева и превентивну здравствену заштиту, којом се превенирају болести и чува здравље деце. У васпитно-образовном раду посебну пажњу посвећујемо ритму живљења, којим се стварају услови за оптималан развој деце.

ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД 3 ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ

Теме и садржаје васпитачи бирају у сарадњи с децом,  и они произилазе из актуелних дечјих интересовања, животних околности, дечјег окружења… Васпитач заједно са децом бира садржаје и активности, и то могу бити рођендани, снови, страхови, радовања, разни дететови доживљаји из породице.Кроз развијање планираних тема подстиче се и прати физички, социо-емоционални, интелектуални развој деце као и развој комуникације. Модел А,на ком се заснива васпитно-образовни рад у нашој установи је концепт отвореног система васпитања и образовања, где  се учење  схвата као активна конструкција знања, учење кроз интеракцију, синтезу наученог, као образовни процес који полази од потреба, интересовања и могућности. Кључне идеје овог концепта су: целовитост приступа (холизам), унутрашња мотивација, аутономија, поштовање личности, индивидуализован приступ.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Законом о Основама система образовања и васпитања регулисана је обавеза организовања и спровођења Припремног предшколског програма за сву децу предшколског узраста у години пред полазак у школу. Програм доприноси остваривању права детета да расте  и да се развија у квалитетној васпитно образовној средини. Циљ припремног предшколског програма је да допринесе целовитом развоју детета стварањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дете развија све своје способности и особине личности, проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових облика учења, сазнавања и понашања.

Leave a Reply