Home   2014   August

Monthly Archives: August 2014

Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 06/2014.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1029. од 09.07.2014.  Позив за подношење понуде бр. 1029/1 од  09.07.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 02/2014.-р. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1032. од 09.07.2014.  Позив за подношење понуде бр. 1032/1 од  09.07.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и 
Learn more »