Home   Javne nabavke   Archive by category "Radovi, molersko farbarski radovi"

Category Archives: Radovi, molersko farbarski radovi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV02/2016-r, Radovi na postavljanju montažne garaže

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-garaza-2016


Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV01/2016-r, Zamena stolarije

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-pvc-stolarija-2016


Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/2016-R, Radovi na postavljanju montažne garaže

odluka-o-dodeli-ugovora-garaza-2016


Odluka o dodeli ugovora za stolariju 2016

odluka-o-dodeli-ugovora-stolarija-2016


Poziv za podnošenje ponuda – garaža

konkursna-2016 poziv-za-podnosenje-ponuda-garaza-2016


Konkursna dokumentacija-zamena stolarije 2016

poziv-stolarija2016 konkursna-dokumentacija-zamena-stolarije-2016


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 02/2014.-р. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1032. од 09.07.2014.  Позив за подношење понуде бр. 1032/1 од  09.07.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и 
Learn more »


Конкурсна документација – радови, молерско фарбарски радови

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – радови, молерско фарбарски радови


Позив за подношење понуде – радови, молерско фарбарски радови

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 1032/1 Датум: 09.07.2014.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 02/2014 – р. ПРЕДМЕТ: РАДОВИ, МОЛЕРСКO ФАРБАРСКИ   РАДОВИ       I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна:www. poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891 Текући  рачун: 840-496667-47  код
Learn more »


Oбавештење о обустави поступка

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13 Место: СТАРА ПАЗОВА Број : 976/1 Датум: 07.07.2014. Бр. ЈН. 01/2014 – р.   На основу члана 109.  став 4)  Закона о јавним набавкама ,(„Сл. гласник РС“ број 124/12),  (у даљем тексту : Закон) , ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА објављује : ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави  поступка обуставља се поступак јавне набавке  радова, молерско фарбарски
Learn more »