Одговор на постављено питање за јавну набавку хране

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2016 – д.

Дел.бр.332.

Датум: 25.03.2016.

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за 2016. годину

 број ЈН- 01/2016-д

 

 

П Р Е Д М Е Т:  ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

 

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) а у вези са постављеним питањем понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

 

На питање да ли је могуће доставити само изјаву са тачним сајтовима и подацима о финансијском капацитету а који су јавно доступни на сајтовима нпр. www.apr.gov.rs  и www.nbs.rs (образац БОН-ЈН и потврда о броју дана неликвидности) одговор је „ДА“ .

 

Образложење: На страни 9.конкурсне документације пише да понуђач није дужан да у понуди доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

 

 

 

 

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

ДИРЕКТОР

Милица Блешић

 

 

 

 

Comments are closed.