Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                            Јавна набавка број 05/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  , (Одлука о покретању поступка  бр. 1298.  од  26.11.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 1298/1 од 26.11.2015.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца)

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Добра, новогодишњи поклони за децу запослених  – oбликована у две партије

Партија 1) Слатки пакетић

Ознака из општег речника набавке: 15800000- разни прехрамбени поклони; 15842000 -чоколаде и слаткиши

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   110.016,54  дин.(без ПДВ)

Вредност уговора о јавној набавци:   132.019,85  дин.(са ПДВ )

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je економски најповољнија понуда.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну  понуду.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 08.12.2015.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  10.12.2015.године.

10. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦДОО ПЕЋИНЦИ, са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ:101427058 , матични број: 08213348 ,

11. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и  закључује се ради испоруке   предметних  добара  у  уговореном року.

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 10. Уговора .

 

 

 

 

 

Comments are closed.