Одлука о додели уговора

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13

Место: СТАРА ПАЗОВА

Број одлуке: 1383/2.

Датум: 08.12.2015.

Бр. ЈН. 05/2015 – д.

На основу члана 107. ст. 3. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15 ) у даљем тексту : Закон , директор ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА доноси:

                                  О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОБРА, НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПАРТИЈА 2) Поклон честитка

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ :

СТР „ШВРЋА“ СТАРА ПАЗОВА дел. бр1356. од 04.12.2015. ( бр. понуђача 2)

О б р а з л о ж е њ е

  1. Врста предмета јавне набавке:

05/2015-д. – предмет јавне набавке –ДОБРА, НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

Обликована у две партије

ПАРТИЈА 2) Поклон честитка

а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности , (Одлука о покретању поступка бр. 1298. од 26.11.2015. год. Позив за подношење понуде бр. 1298/1 од 26.11.2015. објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

2) Подаци из плана набавки:

Наведена јавна набавка је предвиђена Планом набавки установе, дел.бр. 108. од 30.01.2015. год, у табели 1) Јавне набавке, тачка 1) НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ , у процењеној вредности од 666.666,00 дин.(без ПДВ) и за исту су планирана средства у усвојеном финансијском плану установе за 2015.год.

По партијама: Партија 2) : 509.000,00 дин. (без ПДВ)

 

3)Вредност уговора о јавној набавци:

508.754,07 дин (БЕЗ ПДВ)

610.504,88 дин. (СА ПДВ)

4)Укупан број поднетих понуда: 1

Назив/име понуђача: – благовремене понуде : СТР „ШВРЋА“ СТАРА ПАЗОВА дел. бр.1356. од 04.12.2015. ( бр. понуђача 2 )

5) Неблаговремене понуде :

нема

6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за

њихово одбијање:

нема

7) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.

Начин примене методологије доделе пондера код примене критеријума

економски најповољније понуде:

Вредност понуђеног попуста установи , изражена у новачаном износу у односу на укупну вредност свих ваучера са ПДВ – 100 пондера

( ближе одређени елементи у конкурсној документацији)

Ранг листа понуђача:

елементи критеријума

 

Р.бр. Назив понуђача Вредност понуђеног попуста установи у новчаном износу Укупно
1) СТР „ШВРЋА“ СТАРА ПАЗОВА 61.050,48

са ПДВ

100

 

8)По спроведеном јавном отварању понуда – Записник о отварању понуда дел.бр. 1357/2 . од 04.12.2015. а након стручне оцене понуда, Извештај о стручној оцени понуда бр.1361/2 од 04.12.2015. Комисија констатује да је приспела једна прихватљива понуда , понуда понуђача СТР „ШВРЋА“ СТАРА ПАЗОВА дел.бр.1356. од 04.12.2015. ( бр. понуђача 2 ) те се предлаже додела уговора наведеном понуђачу.

9) На основу напред наведеног, одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора будући да је прибављена једна прихватљива понуда понуђача СТР „ШВРЋА“ СТАРА ПАЗОВА дел. бр.1356.од 04.12.2015.( бр. понуђача 2 ) те се наведеном понуђачу додељује уговор а на основу чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 ( пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

НАПОМЕНА:

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у случају из чл. 112. ст.2. тачка 5) Закона – ако је поднета само једна понуда.

 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р :

Милица Блешић

                                                                                                   ……………………………………

 

Comments are closed.