Одлука о додели уговора

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13

Место: СТАРА ПАЗОВА

Број одлуке: 1383/1.

Датум: 08.12.2015.

Бр. ЈН. 05/2015 – д.

На основу члана 107. ст. 3. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту : Закон , директор ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА доноси:

                                  О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ДОБРА, НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

                                    ПАРТИЈА 1) Слатки пакетић

          УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ :

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ дел. бр.1352. од 03.12.2015.(бр. понуђача 128/2015)

О б р а з л о ж е њ е

  1. Врста предмета јавне набавке:

05/2015-д. – предмет јавне набавке –ДОБРА, НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

Обликована у две партије

ПАРТИЈА 1) Слатки пакетић

а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности , (Одлука о покретању поступка бр. 1298. од 26.11.2015. год. Позив за подношење понуде бр. 1298/1 од 26.11.2015. објављен на на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца )

2) Подаци из плана набавки:

Наведена јавна набавка је предвиђена Планом набавки установе, дел.бр. 108. од 30.01.2015. год, у табели 1) Јавне набавке, тачка 1) НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ , у процењеној вредности од 666.666,00 дин.(без ПДВ) и за исту су планирана средства у усвојеном финансијском плану установе за 2015.год. По партијама: Партија 1) : 157.000,00 дин. (без ПДВ)

3)Вредност уговора о јавној набавци:

110.016,54 дин. (БЕЗ ПДВ)

132.019,85 дин. (СА ПДВ)

4)Укупан број поднетих понуда: 1

Назив/име понуђача: – благовремене понуде : „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ дел. бр.1352. од 03.12.2015.( бр. понуђача 128/2015)

Напомена: На основу чл. 93. став 4)Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15 ) наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

По окончаном поступку отварања понуда, након провере обрачуна , у обрасцу бр. 2.1) уочене су рачунске грешке ( допис бр. 1359. од 04.12.2015. и исправљен обрачун) и послате факсом 04.12.2015.год. и препорученом поштом 07.12.2015. понуђачу под р.бр. 1) „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ на који је исти дао сагласност везану за исправку рачунских грешака ( допис дел.бр. 1359/1 од 04.12.2015.)

5) Неблаговремене понуде :

 нема

6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

нема

7) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.

Понуде су рангиране на основу утврђених елемената критеријума и пондера одређених за понуђени елемент, а најповољнија је она понуда која има највећи број пондера:

Начин примене методологије доделе пондера код примене критеријума економски најповољније понуде:

  1. елемент критеријума цена: број пондера до 90

елемент критеријума број бесплатних пакетића: број пондера до 10

( ближе одређени елементи у конкурсној документацији)

 

 

 

 

Ранг листа понуђача:

елементи критеријума

Р.бр. Назив понуђача Цена Број беспл. пакетића Укупно
1) „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ 90

110.016,54

(без ПДВ)

10

(13 пакетића)

100

 

8) По спроведеном јавном отварању понуда – Записник о отварању понуда дел.бр. 1357/1. од 04.12.2015. а након стручне оцене понуда, Извештај о стручној оцени понуда бр . 1361/1 од 04.12.2015.Комисија констатује да је приспела једна прихватљива понуда, понуда понуђача „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ дел. бр.1352. од 03.12.2015. (бр. понуђача 128/2015) , те се предлаже додела уговора наведеном понуђачу.

9) На основу напред наведеног, одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора будући да је прибављена једна прихватљива понуда понуђача „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ дел. бр1352. од 03.12.2015. ( бр. понуђача 128/2015) те се наведеном понуђачу додељује уговор а на основу чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 ( пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

НАПОМЕНА:

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у случају из чл. 112. ст.2. тачка 5) Закона – ако је поднета само једна понуда.

 

Д И Р Е К Т О Р :

Милица Блешић

………………………………….

Comments are closed.