Позив за подношење понуде – новогодишњи поклони за децу запослених

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 1298/1

Датум: 26.11.2015.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ: 05/2015 – д.

ПРЕДМЕТ:  добра,  новогодишњи поклони за децу запослених  

Јавна набавка мале вредности обликована у две партије 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. 1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности обликоване  у две (2)  партије  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  добра, новогодишњи поклони за децу запослених

4.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            5.  Не спроводи се електронска јавна набавка

6.  Контакт: дипл.правник Адријана Ракић ,телефон 022/311-223 број факса 022/310-565

7. Одговорно лице:  директор Милица Блешић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесте:

Ознака из општег речника :

 

Партија бр. 1) Слатки пакетић

15800000 – разни прехрамбени производи; 15842000 – чоколаде и слаткиши

 

Партија бр. 2) Поклон честитка   

37520000 – играчке;  18300000 –  одевни предмети

2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Партија бр. 1) Слатки пакетић

Партија бр. 2) Поклон честитка       

 

III        ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

 

  1. 1.      Врста добара:

Партија бр. 1) Слатки пакетић ( разни прехрамбени производи, чоколаде и слаткиши)

Партија бр. 2) Поклон честитка  ( играчке, дечја гардероба)

2. Техничке карактеристике/спецификација:

Техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне набавке дате су у   Образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара  и упутством како да се попуне

3. Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације.

4. Количина и опис добара:

Количина  и опис добара која су предмет ове јавне  набавке дате су у  Образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара  и упутством како да се попуне .

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета

Контрола испоручених добара се врши приликом записничке  примопредаје од стране наручиоца, оценом да ли испоручена добра  испуњавају уговорени квалитет.

6. Рок  и место испоруке:

У складу са понудом.

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „економски најповољнија понуда“ . Комисија ће извршити избор економски најповољније понуде на основу   елемената критеријума утврђених конкурсном документацијом, којима је одређен број пондера тако да максимални број  пондера износи 100 (сто).

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера , елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 05/2015 – д. – набавка новогодишњих поклона за децу запослених  , број _________, партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана   04.12.2015. до   8,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

VII Отварање понуда ће се обавити дана 04.12.2015. године у 8,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

 

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

VIII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

Comments are closed.