Позив за подношење понуде – добра, опрема за кухињу

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 729/1

Датум: 24.06.2015.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ: 04/2015 – д.

ПРЕДМЕТ:  добра,  опрема за кухињу

Јавна набавка мале вредности

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. 1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: www.poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности   у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  добра,  опрема за кухињу  

               

4.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            5.  Не спроводи се електронска јавна набавка

6.  Контакт:

Лице  за контакт:  секретар  Маја Паравиња,  телефон 022/311-223 број факса 022/310-565

7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесте:

 ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

ознака из општег речника :

 

39000000 – Намештај(укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство(осим расвете) и средства за чишћење

 

42500000- Расхладни уређаји и уређаји за проветравање

 

 

2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Набавка није обликована по партијама

 

III        ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

  1. 1.                              Врста добара: опрема за кухињу             
  2. 2.                              Техничке карактеристике/спецификација:

техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне  набавке дате су у  Образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом  добара и упутством како да се попуни

  1. 3.                              Квалитет:

Квалитет добара одређен је стандардима за ову врсту добара у складу са захтевима из техничке спецификације.

4.               Количина и опис добара:

Количина  и опис добара која су предмет ове јавне  набавке дате су у   Образцу  бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуни

      5.              Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета

контрола испоручених добара се врши приликом записничке  примопредаје од стране наручиоца, оценом да ли испоручена добра  испуњавају уговорени  квалитет.

      6.               Рок испоруке:

                        у складу са понудом.

  1. 7.                Место испоруке:

Објекти установе у складу са захтевом наручиоца

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

 

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

 

  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 04/2015 – д. – набавка опреме за кухињу, -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  02.07.2015.  до 08,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

 

VIII Отварање понуда ће се обавити дана 02.07.2015. године, у 10,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања (Образац бр. 8) које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

IX   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:   Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 15  дана од дана јавног отварања понуда.

 

Comments are closed.