Позив за подношење понуде – добра, опрема за радне собе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА
Дел.бр. 721/1
Датум: 24.06.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈНМВ: 03/2015 – д.
ПРЕДМЕТ: добра, опрема за радне собе
Јавна набавка мале вредности
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова
Адреса: Владимира Хурбана бр. 13 Стара Пазова
Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565
Интернет страна: poletarac.co.rs
ПИБ:100532763
Матични број:08011389
Шифра делатности: 8891
Текући рачун: 840-496667-47 код Управе за трезор

2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра, опрема за радне собе
4. Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Не спроводи се електронска јавна набавка
6. Контакт:
Лицe за контакт: секретар Маја Паравиња ,телефон 022/311-223 , број факса
022/310-565
7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке мале вредности јесте:
ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ
ознака из општег речника :

39000000 – Намештај(укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство(осим расвете) и средства за чишћење

2.Процењена вредност јавне набавке:
1.666.667,00 динара БЕЗ ПДВ

3. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:
Набавка није обликована по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
1. Врста добара: опрема за радне собе
2. Техничке карактеристике/спецификација:
техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове јавне набавке дате су у Образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуни
3. Квалитет:
у складу са захтевима из техничке спецификације.
4. Количина и опис добара:
Количина и опис добара која су предмет ове јавне набавке дате су у Образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуни
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
контрола испоручених добара се врши приликом записничке примопредаје од стране наручиоца, оценом да ли испоручена добра испуњавају уговорени квалитет.
6. Рок испоруке:
у складу са понудом.
7. Место испоруке:
Објекти установе у складу са захтевом наручиоца.

IV ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

V Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично на адреси понуђача.

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:
• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
• Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
• Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 03/2015 – д. – набавка опреме за радне собе, -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 02.07.2015. до 08,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења понуде (Образац бр. 7 ) .
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

VIII Отварање понуда ће се обавити дана 02.07.2015. године, у 09,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана бр. 13.
Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања (Образац бр. 8) које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.
Није дозвољено достављање понуде електронским путем.
IX РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 15 дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.