Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-у.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  , (Одлука о покретању поступка  бр. 561. од  20.05.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 561/1 од 20.05.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца)

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год. за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

 

 

5. Уговорена вредност:

Уговорена  вредност услуге ( по детету):    14.297,00    дин. ( БЕЗ ПДВ )

 

Уговорена  вредност услуге ( по детету):    14.297,00    дин. ( СА   ПДВ )

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

 

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио три  понуде.

 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 03.06.2015.године.

 

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  15.06.2015.године.

 

10. Основни подаци о добављачу:

 

    ОДИСЕЈ 1995ДОО НОВА ПАЗОВА са седиштем у НОВОЈ ПАЗОВИ  адреса:Краља Петра I 45, пиб:100532780 , матични број: 08718741

 

11. Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време и то за период од дана закључења до   коначне исплате.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора:

Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 11. Уговора.

 

 

 

Comments are closed.