Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 02/2015.-д.

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова ,

www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 518. од 11.05.2015.  Позив за подношење понуде бр. 518/1 од  11.05.2015.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца  )

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБРА, ТЕЧНА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)

ознака из општег речника : 09132000 – бензин и дизел гориво 09134200.

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци: 418.670,50  дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци: 502.390,00  дин.(са ПДВ-а)

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио две понуде.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 22.05.2015.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  05.06.2015.године.

 

10. Основни подаци о добављачу:

     ЛУКОИЛ СРБИЈА АД  БЕОГРАД, са седиштем у  Београду,

     адреса: Булевар Михајла Пупина 165 д , ПИБ: 100000830 , матични број:07524951

 

11. Период важења уговора:

Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора, односно до утрошка планираних средстава.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 18. Уговора .

 

 

 

Comments are closed.