Обавештења о закљученим уговорима

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 1) ХЛЕБ И БРАШНО

Ознака из општег речника набавке:

–     хлебни производи  – 15811000

–     млинарски производи – 15610000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци: 836.200,00   дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци: 920.090,00   дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  три понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена износи: 993.110,00 дин.(без ПДВ-а) одн. 1.092.811,00    дин.(са ПДВ-а) а најнижа понуђена цена износи 836.200,00 дин. (БЕЗ ПДВ) одн. 920.090,00 дин. (СА ПДВ)

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 993.110,00 дин.(без ПДВ-а)одн. 1.092.811,00     дин.(са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи 836.200,00 дин. (БЕЗ ПДВ) одн. 920.090,00 дин. (СА ПДВ) што је уједно и најнижа понуђена цена.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

 „ ЖИТОПРОМЕТ МЛИНПЕК „  ДОО СТАРА ПАЗОВА, ул. Голубиначки пут бб 

       ПИБ:  100533660 , матични број: 08014574

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 2) МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Ознака из општег речника набавке:

–         млечни производи – 15500000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:  2.222.738,50     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:  2.527.095,60      дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну понуду.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена износи: 2.222.738,50 дин.(без ПДВ-а) одн. 2.527.095,60      дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 2.222.738,50 дин.(без ПДВ-а) одн. 2.527.095,60      дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ГРАНИЦЕ“ ДОО МЛАДЕНОВАЦ  , са седиштем у  МЛАДЕНОВЦУ   адреса: Николе Пашића 246  , ПИБ:  100533660 , матични број: 07446802

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 3) ЈАЈА

Ознака из општег речника набавке:

–         јаја –  03142500

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:    192.000,00     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:    211.200,00     дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну понуду.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена износи: 192.000,00 дин.(без ПДВ-а) одн. 211.200,00     дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 192.000,00  дин.(без ПДВ-а) одн. 211.200,00      дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348 ,

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора.

 

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 4) МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Ознака из општег речника набавке:

–         месо – 15110000

–         месни производи – 15130000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:    4.894.900,00     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:    5.539.720,00     дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну понуду.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена износи:  4.894.900,00  дин.(без ПДВ-а) одн. 5.539.720,00      дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 4.894.900,00   дин.(без ПДВ-а) одн. 5.539.720,00     дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348 ,

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора.

 

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 5) СМРЗНУТА  РИБА

Ознака из општег речника набавке:

–         смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо  – 15220000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   205.600,00     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:   226.160,00     дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио две  понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:Највиша понуђена цена износи:  239.200,00    дин.(без ПДВ-а) одн. 287.040,00   дин.(са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи 205.600,00     дин. (БЕЗ ПДВ) одн. 226.160,00 дин. (СА ПДВ).

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 239.200,00 дин.(без ПДВ-а) одн. 287.040,00    дин.(са ПДВ-а) а најнижа понуђена цена износи 205.600,00 дин. (БЕЗ ПДВ) одн. 226.160,00 дин. (СА ПДВ) што је уједно и најнижа понуђена цена.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348 ,

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора.

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 6) СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Ознака из општег речника набавке:

воће, поврће и сродни производи – 15300000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   2.313.378,00     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:   2.544.715,80    дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  три  понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:Највиша понуђена цена износи:  3.126.600,00  дин.(без ПДВ-а) одн. 3.439.260,00   дин.(са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи 2.313.378,00  дин. (БЕЗ ПДВ)  одн. 2.544.715,80  дин. (СА ПДВ).

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 2.572.800,00 дин.(без ПДВ-а) одн. 2.830.080,00     дин.(са ПДВ-а) што је уједно и најнижа понуђена цена јер је једна понуда прихватљива.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 7) :конзервисано и смрзнуто воће и поврће

Ознака из општег речника набавке:

 прерађено воће и поврће – 15330000

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   645.000,00     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:   746.385,00     дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  две  понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:Највиша понуђена цена износи:   708.850,00        дин.(без ПДВ-а) одн. 821.535,00  дин.(са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи 645.000,00  дин. (БЕЗ ПДВ)  одн. 746.385,00  дин. (СА ПДВ) .

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 645.000,00 дин.(без ПДВ-а) одн. 746.385,00      дин.(са ПДВ-а) што је уједно и најнижа понуђена цена јер је једна понуда прихватљива.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2015.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 8) :остале прехрамбене намирнице

Ознака из општег речника набавке:

– разни прехрамбени производи – 15800000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   2.249.932,00     дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:   2.629.813,50     дин.(са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  две  понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:Највиша понуђена цена износи: 2.577.380,00  дин.(без ПДВ-а) одн. 3.016.799,00  дин.(са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи 2.249.932,00  дин. (БЕЗ ПДВ)  одн. 2.629.813,50  дин. (СА ПДВ)

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 2.577.380,00 дин.(без ПДВ-а) одн.3.016.015,00  дин.(са ПДВ-а) )  а најнижа понуђена цена износи 2.249.932,00  дин. (БЕЗ ПДВ) одн. 2.629.813,50  дин. (СА ПДВ) што је уједно и најнижа понуђена цена.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.05.2015.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2015.године.

12. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период до 12 месеци од дана потписивања уговора.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора.

Comments are closed.