Позив за подношење понуде – услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 561/1

Датум:20. 05.2015.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ: 01/2015 – у.

ПРЕДМЕТ: услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.

 

Јавна набавка мале вредности

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. 1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: www. poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

2. Врста поступка јавне набавке:

            Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.  

4.  Није у питању резервисана јавна набавка.

5.  Не спроводи се електронска јавна набавка

6.  Контакт:

Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња , телефон 022/311-223 број факса 022/310-565

7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесте:

Ознака из општег речника набавки:

63516000  услуге организације путовања

( опис и назив и ознака из општег речника )

2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

          Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

III        ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

На основу Правилника о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања ( „Сл. Гласник РС“ бр. 61. од 22.06.2013. )  Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Сл. Гласник РС“ бр. 26/13) ,  Годишњег плана рада установе и одлуке Савета родитеља,  утврђени су следећи услови које је понуђач  у обавези да обезбеди:

1)      Дестинација: Дивчибаре

2)      Период реализације:   15.02. – 15.03.2016.

3)      Планирани број деце:  оквирно 100 , узраста од четири  године  до поласка у школу,   укупан број деце ће се утврдити накнадно, а сразмерно броју деце и број смена , број група зависиће од броја деце, група се образује од најмање 7 деце;  

Плаћање је у 9 (девет ) једнаких  месечних рата почев од октобра  2015.год  

 

4)      Смештај на бази 7 пуних пансиона  (три оброка и две ужине према нутритивним вредностима за децу предшколског  узраста )

 

4) 1) Услови смештаја: у хотелима или одмаралиштима који су намењени првенствено деци предшколског узраста, капацитета    до 150 лежаја

                 (структура соба :  двокреветне и трокреветне собе са сопственим               купатилом)

4)      2) Услови везани за заштиту и безбедност деце :

Обезбеђена прерманентна здравствена заштита у складу са Правилником о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања ( „Сл. Гласник РС“ бр. 61. од 22.06.2013. ) – Објекат мора да поседује   приручну амбуланту, простор за изолацију болесне деце , обезбеђен здравствени тим који чине  лекар – педијатар и  медицинска сестра  и који борави заједно са децом у истом објекту и на располагању је деци 24 сата дневно и други  предвиђени услови ;

4)      3) Услови везани за простор :

Простор мора да задовољи основне здравствено-хигијенске и безбедносне захтеве у сладу са Правилником о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања , објекат у свом саставу мора поседовати кухињу, трпезарију,ТВ салу, простор за окупљање деце и извођење слободних активности, простор за одлагање гардеробе, мора бити ограђен и обезбеђен ( ограда, капија и сл.), сви простори на местима за одмор и рекреацију у којима бораве деца треба да се налазе под истим кровом ( простор за спавање, обедовање, анимацију и др.)

 

4)      4) Остали услови:

–         Обезбеђен аниматор – рекреатор,

–         Пратилац  групе испред организатора на путовању,

–         Пратилац групе – лекар педијатар,

–         Осигурање деце и осталих путника,

–         Боравишна такса,

–     Попуст боравак васпитача   на групу од најмање седморо деце ,

–     Припадајући број гратиса за децу  на одређени број плативих места,

 

5) Превоз: У погледу превоза потребно је да се:

– превоз деце врши аутобусима високе туристичке класе за превоз деце који нису старији од 5 година, са свом исправном пратећом опремом  (клима, тв/видео ) и професионалним возачима

– превоз аутобусом  не обавља ноћу, у времену од 22 до 5 часова.

– пре отпочињања путовања наручиоцу поднесу:

–       записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, пре поласка на пут,

тахографски улошци за предходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз деце

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће  број гратиса за децу на повољнији (мањи) број плативих места, а уколико је понуђен исти број гратиса, елемент критеријума биће редослед пријема понуда.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 01/2015 – у. – боравак деце у природи у радној 2015/2016.год. ,   -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  28.05.2015. год.  до   8,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена

VIII Отварање понуда ће се обавити 28.05.2015. године  у 9,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

 

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

 

IX   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:   Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 15  дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.