Конкурс за пријем деце

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Бр. 438.

Датум:  23.04.2015.

На основу члана  30.Статута  и чл. 4. Правилника о упису деце и раду уписних комисија у ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА , УПРАВНИ  ОДБОР ПУ *ПОЛЕТАРАЦ* СТАРА ПАЗОВА  на   седници  одржаној дана  23.04.2015. расписује :

      КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА РАДНУ

2015/2016.год. од 01.09.2015.год.

Упис деце се врши у зависности од смештајних могућности и расположивих капацитета установе

доле су наведена слободна места по објектима и узрасним групама

1)                 ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  ( од 5,30 до 16,30 сати)

 

*    ОБЈЕКАТ „СУНЦЕ“ У СТАРОЈ ПАЗОВИ (ул. Владимира Хурбана бр. 13):

*    јасле  – од 1 год. до 2,5 год.  (01.03.’13. – 30.09.’14.)………      4 групе

*    ОБЈЕКАТ „БУБАМАРА“ У НОВОЈ  ПАЗОВИ (ул. Дрварска бб):

*    јасле  – од 1 год. до 2,5  год.  ……………………………..                 4  групе

*    целод. боравак – од 2,5 до 3,5 год.  (01.03.’12. – 01.03.’13.)   1  група

*    У ГОЛУБИНЦИМА , објекат „БАМБИ“

*    јасле од 1 до 2,5 год – (01.03.’13. – 30.09.’14.)  до попуне групе

*    целодн. боравак – од 2,5 до 3,5 год.(01.03.’12. – 01.03.’13.)   10 деце

Родитељ одн. старатељ може конкурисати за пријем деце у установу само на слободна места назначена у тексту Конкурса.

Пријаве на конкурс за децу чији су родитељи конкурисали на места која нису расписана Конкурсом, неће бити узета у разматрање.

 

Приоритет за упис деце у установу имају:

На основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ( „Сл. Гласник РС“ бр. 44/11) критеријуми за утврђивања приоритета за упис деце у установу су следећи :

 

               1) ДЕЦА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА:

1) деца жртве насиља у породици,

2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

3) деца самохраних родитеља,

4) деца из социјално нестимулативних средина,

5) деца са сметњама у психофизичком развоју,

6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

7) деца тешко оболелих родитеља,

8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

9) деца предложена од стране центра за социјални рад,

10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој,

11)  ДЕЦА ЗАПОСЛЕНИХ РОДИТЕЉА И РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА,

12) ДЕЦА КОЈА ИМАЈУ СТАТУС ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА У ПРИМАРНОЈ ПОРОДИЦИ,

13) ДЕЦА ЧИЈА СУ БРАЋА ИЛИ СЕСТРЕ УПИСАНИ У ИСТУ ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ,

14)  ОСТАЛА ДЕЦА.

 

РАЗМАТРАЋЕ СЕ САМО ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛОЖЕНА ЗА ВРЕМЕ КОНКУРСА !

 

Уз пријаву (добија се у установи) потребно је приложити (ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК):

 1. 1.                 Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (нови   образац – трајно важење ),
 2. 2.                 фотокопију здравствене књижице детета,
 3. 3.                 за децу  из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ у складу са Законом о социјалној заштити ( МОП) , фотокопија Решења      Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи ;
 4. 4.                 за децу  без родитељског старања   – фотокопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу  или хранитељску породицу  или Уговор о хранитељству,
 5. 5.                 препорука Центра за социјални рад за пријем детета у установу

(односи се на тачке: 1,4,9 и 10 из критеријума за утврђивање приоритета за упис)

 1. 6.                 за децу самохраног родитеља
 2. 7.                 за децу са сметњама у психофизичком развоју  – потврда надлежне здравствене институције ( лекарска документација – фотокопије) или/ и  мишљење интересорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету,
 • судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,
 • умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло,
 • препорука центра за социјални рад ако је у тој установи поступак поверавања детета у току

8.     за децу  из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју одн. за  децу  тешко оболелих родитеља,  одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици или родитеља односно старатеља (решење о инвалидности, медицинска документација о болести родитеља)

9.         за децу  чији су родитељи ратни војни инвалидиРВИ – решење  о инвалидности родитеља;

10.        за децу чији родитељи имају статус расељеног или прогнаног лица –  потврда надлежног органа

11.         за запослене родитеље

 • фотокопија М  обрасца – потврда о поднетој пријави осигурања и фотокопија радне књижице или потврда из ПИО фонда о уписаном радном стажу
 • за уметнике: решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника
 • за пољопривреднике – уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе
 • за родитеља запосленог у иностранству – потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
 • за студенте – потврда о студирању (за текућу школску годину)
 •  за власнике СТР, СЗР, предузећа  и  сл. фотокопија извода о регистрацији предузетника, одн. привредног субјекта одн. решења о упису Агенције за привредне регистре – Београд)

12.  остало :  – пензионери – решење или последњи чек

 • лица на одслужењу казне – потврда казненопоправне установе

13.         за децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици,  фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици,   (право се остварује по основу мајке)

 

   2) ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

          ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 

Припремни предшколски програм је обавезан  за сву децу рођену од 01.03.2009.год. до краја фебруара 2010.год.

 

За упис,  уз пријаву ( добија се у установи), потребно je приложити (ЗА ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК)  :

 1. 1.                           Фотокопију  извода  из матичне књиге рођених за    дете (нови образац – трајно важење )
 2. 2.                           доказ о здравственом прегледу детета
 3. фотокопију здравствене књижице детета .

Уписују се групе предшколског узраста  – припремни предшколски програм,   у   Старој Пазови, Новој Пазови, Голубинцима, Војки и Крњешевцима.

 

НАПОМЕНА: ЗА ДЕЦУ ПРИМЉЕНУ У  ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ   ОБАВЕЗНО СЕ ПРИБАВЉА  ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА  ПРЕД ПОЛАЗАК У ВРТИЋ . 

 

3)                 ПРИЈАВЕ  ЋЕ СЕ ПРИМАТИ У ПЕРИОДУ ОД 04.05. ДО 15.05.2015.год. ОД 10 ДО 12 часова у

просторијама ПУ *ПОЛЕТАРАЦ*

 • У СТАРОЈ ПАЗОВИ, ул. Владимира Хурбана бр. 13
 • У НОВОЈ ПАЗОВИ, ул. Дрварска бб
 • У ГОЛУБИНЦИМА, ВОЈКИ И КРЊЕШЕВЦИМА, у просторијама установе .

Родитељи  чија деца нису примљена по  претходном упису у  целодневни боравак (листа чекања), поново подносе пријаву за упис са потребним документима.

СПИСКОВИ СА ИМЕНИМА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО ГРУПАМА И  ИМЕНИМА ВАСПИТАЧА БИЋЕ ИСТАКНУТИ   НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ УСТАНОВЕ.

У Старој Пазови,                                                                   Председник Управног одбора

Дана: 23.04.2015.                                                                        Катарина Ковач  с.р.

Comments are closed.