Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13
Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565
БР.ЈН: 02/2015 – д.
Дел.бр.444/1
Датум: 24.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку
предмет: добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

П Р Е Д М Е Т: ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

На основу чл. 63. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

1)

На питање да ли су у цену урачунати следећи трошкови:
• Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије,
• Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије,
• Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
одговор је „НЕ“ .

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Богдановић Радмила

Comments are closed.