Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2015 – д.

Дел.бр.286/5

Датум: 09.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД

 број ЈН- 01/2015-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ III

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

1)

На питање:

„ На страни 37/64 конкурсне документације у обрасцу структуре цене за партију 4) наведено је следеће:

  1. Пилеће месо, конфекција (батаци и карабатаци) , није наведено да ли је у питању свеж или смрзнут производ, те се тражи прецизирање конкурсне документације у наведеном делу.“

Одговор:

„Наведени арикал је у конк. документацији предвиђен у табели   у образцу 2.4)Партија 4) месо и месне прерађевине, под р.бр. 1) ПИЛЕЋЕ МЕСО – конфекција (батаци и карабатаци),Прва класа , и у питању је свеж производ . У ОБРАЗАЦУ  бр. 2)  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  код предмета набавке у одређеним паријама тачно је  наведено је за које артикле се тражи испорука у смрзнутом стању.

 

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

ЗАМЕНИК  ДИРЕКТОРА

Богдановић  Радмила

 

Comments are closed.