Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13
Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565
БР.ЈН: 01/2015 – д.
Дел.бр.286/3
Датум: 09.04.2015.
ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку
предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД
број ЈН- 01/2015-д

П Р Е Д М Е Т: ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ II
На основу чл. 63. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:
1)
У вези са питањем:
„На страни 7/65 конкурсне документације као додатни доказ наведено је следеће:
• Потврда о броју дана неликвидности НБС
С обзиром да је наведени податак јавно доступан на интернет страници (наведена страница), да ли је довољно доставити изјаву на којој се наводи адреса да је наведени податак доступан, у складу са чланом 79.став 4) и 5) Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) , одговор је „ДА“

2)
На питање:
„ На страни 45/65 конкурсне документације у обрасцу бр. 2.8. за партију 8) наведено је следеће:
2)1) Артикал 8- интегрални кекс (састав: интегрално брашно 27%, овсене похуљице 27%) „„Jaffa“ или одговарајуће
Наведени арикал због промене произвођачке спецификације има следећи састав:
(интегрално брашно 30%, овсене пахуљице 29%)
Да ли је овај састав прихватљив ?
Наведени арикал је у конк. документацији предвиђен у табели у образцу 2.8) Партија 8) остале прехрамбене намирнице, под р.бр. 7) и због промене произвођачке спецификације и састава производа наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

2)2) арикал 9-кекс са интегралним пшеничним брашном и чоколадним гранулама, састав (интегрално пшенично брашно 7% чоколадне гранула 12% смеђи шећер 8%)
„„Jaffa“ или одговарајуће
Наведени арикал због промене произвођачке спецификације има следећи састав:
(интегрално пшенично брашно 7% чоколадне гранула 12% смеђи шећер је у саставу али не пише постотак)
Да ли је овај састав прихватљив ?
Наведени арикал је у конк. документацији предвиђен у табели у образцу 2.8) Партија 8) остале прехрамбене намирнице, под р.бр. 8) и због промене произвођачке спецификације и састава производа наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

3)
На питање:
„ На страни 48/65 конкурсне документације наведено је следеће:
Артикал 35 – чај ароматизовани, мешавина биљног чаја, са предвиђеним садржајем, ринфуз
„МАCVAL“ или одговарајући ; детаљним испитивањем тржишта установљено је да чај наведених карактеристика у ринфуз паковању не постоји на тржишту“
Наведени арикал је у конк. документацији предвиђен у табели у образцу 2.8) Партија 8) остале прехрамбене намирнице, под р.бр. 35) након провере горе наведеног наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
Богдановић Радмила

Comments are closed.