Измене и допуна конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 286/4

Датум: 09.04.2015


ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2015-д

Предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД

обликовану у 8 (осам ) партија

I            ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. I

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама набавкама ( „Службени гласник  РС“, број 124/2012) , у даљем тексту ЗЈН  , Предшколска установа „Полетарац“ из Старе Пазове као наручилац  је извршила измену и допуну  Конкурсне документације за јавну набавку  добара, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД обликовану у 8 (осам ) партија дел. бр. 286. од 16.03.2015. год. како следи:

„ Образац бр. 2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  бр. 2.8) Остале прехрамбене намирнице  

1)      На страни 45. и 46. код тачке 7) мења се опис предмета набавке у колони 2) и гласи:

ИНТЕГРАЛНИ КЕКС , Хрскави кекс са интегр. брашном  30%,  овсеним  пахуљицама

 29 %  „Jaffa“ или одговарајуће  „

2)      код тачке 8) мења се опис предмета набавке у колони 2) и гласи:

„КЕКС СА ИНТЕГРАЛНИМ ПШЕНИЧНИМ БРАШНОМ И ЧОКОЛАДНИМ ГРАНУЛАМА

Интегрално пшенично брашно 7 %, чоколадне грануле 12 % „Jaffa“ или одговарајуће „

3)      На страни 48. брише се тачка 35) ЧАЈ– ароматизовани, мешавина биљног чаја

Садржај:хибискус цвет,јабука плод,шипак плод,поморанџа кора,поморанџа лист,природна арома дивље трешње,цимет кора,слатки корен –Ринфуз „МАCVAL“ или одговарајући

Тачке од 36. до 70.  постају од тачке од 35. до 69.

II   ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПРОДУЖЕЊУ  РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗБОГ ДОПУНА   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама набавкама ( „Службени гласник  РС“, број 124/2012) , у даљем тексту ЗЈН  , Предшколска установа „Полетарац“ из Старе Пазове као наручилац  је ДАНА 09.04.2015.  извршила измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку  добара, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦСТАРА ПАЗОВА  дел. бр. 286.  од 16.03.2015. год. те на основу ст. 5. истог члана продужава рок за подношење понуда како следи:

“Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 01/2015 – д. – набавка намирница и прехрамбених производа за 2015, број _________, партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  20.04.2015.  до  8,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр.9) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

Отварање понуда ће се обавити дана 20.04.2015. године, у  09,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 10)  које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ОБЈАВЉЕНО 09.04.2015. НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.

                                     

ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Богдановић  Радмила

 

Comments are closed.