Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2015 – д.

Дел.бр.286/2

Датум: 06.04.2015.

 

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД

 број ЈН- 01/2015-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

1)

„  У вези са захтевом за доказивањем испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, на стр. 9. тачка 4.4.  предвиђено је   :“ Декларације производа   се обавезно прилажу на српском језику, за сваки појединачни артикал наведен у обрасцу структуре цена (Образац бр.2 ) нумерисан са бројем под којим је производ наведен у обрасцу структуре цене са подацима  у складу са одредбама Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница (”Сл. лист СЦГ”, бр. 4/2004, 12/2004 и 48/2004) и/или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране  (“Сл.гласник РС “, бр. 85/2013).

 

На питање да ли је могуће доставити произвођачке  спецификације  производа  који  садрже податке који се налазе на декларацији производа  одговор је „ДА“ .

 

 

2)

„ Образац број 2.7) Партија 7) конзервисано и смрзнуто воће и поврће, у вези са паковањима где је тражена јединица мере –  конзерва 5/1   (бруто 4150 гр)

на питање је да ли је прихватљиво и неко друго паковање нпр. 4,250 кг. јер сви произвођачи имају различита паковања истог артикла,  одговор је „ДА“

 

 

 

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

 

Радмила Богдановић

Comments are closed.