Позив за подношење понуде – добра, намирнице и прехрамбени производи

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 286/1

Датум: 16.03.2015.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈН: 01/2015 – д.

ПРЕДМЕТ: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД.

Отворени поступак јавне набавке обликован  у 8 (осам ) партија

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. 1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

2. Врста поступка јавне набавке:

            Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке обликованом у осам (8)  партија  у складу са Законом и позаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке:

            Предмет јавне набавке  су  добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД

4. Није у питању резервисана јавна набавка.

            5.  Не спроводи се електронска јавна набавка

6.  Контакт:

Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња и шеф кухиње – нутрициониста Љиљана Гутовић,   телефон 022/311-223  број факса 022/310-565

7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке  јесте набавка намирница и прехрамбених производа за 2015 годину, опис и назив и ознака из општег речника  15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи обликован у осам (8)  партија:

2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

 партија 1. хлеб , брашно  

–         хлебни производи  – 15811000

–         млинарски производи – 15610000

партија 2. млеко и млечни производи

–         млечни производи – 15500000

партија 3. јаја

–         јаја –  03142500

партија 4. месо и месне прерађевине

–         месо – 15110000

–         месни производи – 15130000

 

партија 5: смрзнута риба

– смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо  – 15220000

 

партија 6: свеже воће и поврће 

            – воће, поврће и сродни производи – 15300000

 

партија 7:конзервисано и смрзнуто воће и поврће

– прерађено воће и поврће – 15330000

партија 8: остале прехрамбене намирнице

– разни прехрамбени производи – 15800000

 

III        ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

  1. 1.                              Врста добара: намирнице и прехрамбени производи

      

  1. 2.                              Техничке карактеристике/спецификација:

техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне набавке дате су у   образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара  и упутством како да се попуне

  1. 3.                              Квалитет:

                  у складу са захтевима из техничке спецификације.

4.               Количина и опис добара:

Количина  и опис добара која су предмет ове јавне  набавке дате су у  образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара  и упутством како да се попуне .

Укупне количине добара за 2015 годину  су орјентационе, а стварне ће бити приказане у захтевима за испоруку које ће  наручилац достављати понуђачу.

 

      5.            Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета

 

Сви  испоручени производи по спецификацији морају бити свежи, на почетку рока трајања, произведени у складу са важећим прописима о здравственој исправности и квалитету производа, у оригиналном паковању са декларацијом. Приликом сваке испоруке понуђач је дужан да достави примерак потврде о здравственој исправности намирница.

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 01/2015 – д. – набавка намирница и прехрамбених производа за 2015, број _________, партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  15.04.2015.  до  8,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити  образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр.9) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

VIII Отварање понуда ће се обавити дана 15.04.2015. године  у  09:00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 10)  које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

 

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

 

IX   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 25  дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.