Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 07/2014.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1561.  од  27.11.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 1561/2 од 27.11.2014.  објављен   на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца   )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБРА новогодишњи поклони за децу запослених   – oбликована у две партије Партија бр. 2) поклон честитка

     37520000-играчке; 18300000-одевни предмети

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци: 346.666,32   дин.(без ПДВ)

Вредност уговора о јавној набавци: 415.999,584 дин. (са ПДВ )

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je економски најповољнија понуда.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну  понуду.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 09.12.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  15.12.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

СТРШВРЋАСТАРА ПАЗОВА , са седиштем у Старој Пазови адреса: Ћирила и Методија 12 , ПИБ: 101243754, матични број: 52599741

11. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и  закључује се ради испоруке   предметних  добара  у  уговореном року.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 10. Уговора .

 

 

 

Comments are closed.