Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 07/2014.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1561  од  27.11.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 1561/1 од 27.11.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБРА, новогодишњи поклони за децу запослених  – oбликована у две партије

 ПАРТИЈА 1) слатки пакетић

Ознака из општег речника набавке: 15800000- разни прехрамбени поклони; 15842000 -чоколаде и слаткиши

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   86.652,80  дин.(без ПДВ )

Вредност уговора о јавној набавци:  103.983,36 дин.(са ПДВ )

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je економски најповољнија понуда.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну  понуду.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 09.12.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  15.12.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

ЛУКИ КОМЕРЦДОО ПЕЋИНЦИ, са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ:101427058 , матични број: 08213348 ,

 

11. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и  закључује се ради испоруке   предметних  добара  у  уговореном року.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 10. Уговора .

 

 

 

 

 

Comments are closed.