Оглас за избор фотографа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

Бр. 1481.

Датум: 17.11.2014.

На основу   чл. 30. СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА (у даљем тексту: установа) и тачке 26. ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014.год.  табела 2) НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, установа расписује:

ОГЛАС

 

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗБОР

ФОТОГРАФА ЗА ГРУПНО И ПОЈЕДИНАЧНО ФОТОГРАФИСАЊЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА 

ЗА РАДНУ 2014/2015.год.  ЗА ОБЈЕКТЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ, НОВОЈ ПАЗОВИ,     ВОЈКИ,  КРЊЕШЕВЦИМА И ГОЛУБИНЦИМА

УСЛОВИ  ОГЛАСА:

1) ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ:

1.1. п о р т р е т и:

Цену фотографије формата   9 x   13      (2 ком.)

Цену фотографије формата 13 x   18      (1 ком.)

(само за децу уписану у  припремни  предшк. програм на крају радне године)

1.2. г р у п н а   ф о т о г р а ф и ј а :

Цена фотографије формата 15 х  20

      1.3. СНИМАЊЕ ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ:

Цена по ЦД

1.4. ОСТАЛЕ УСЛОВЕ:

  • гратис фотографије за поједине категорије деце ( деца трећег и четвртог реда рођења, близанци, деца  корисника  социјалне помоћи, РВИ, деца са сметњама у развоју, деца без родитељског старања,  деца самохраних родитеља  и остало )
  •  гратис услуге за установу  – нпр. снимања, сликања, фотокопирања,и сл.
  •  донације установи а за потребе деце .

1.5. УЗ ПОНУДУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

  • фотокопију  решења о упису   Агенције за привредне регистре – Београд
  •  узорке фотографије

Рок за доставу понуда је 8  дана од дана  истицања на огласну таблу установе

( до  25.11.2014  ).Оглас ће бити  објављен на сајту установе poletarac.co.rs

Понуде доставити у затвореној коверти и назначити „Понуде за фотографисање деце за 2014/15 год. – за САВЕТ РОДИТЕЉА “ .  Предлог о избору најповољније  понуде , ценећи све понуђене услове , даће Савет родитеља .

Адреса:

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА,

ул. Владимира Хурбана бр. 13

тел: 022/311-223 и факс 310-565

ЗАМЕНИК Д И Р Е К Т О Р А:

Богдановић Радмила

Comments are closed.