Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 06/2014.-д.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1029. од 09.07.2014.  Позив за подношење понуде бр. 1029/1 од  09.07.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара , опрема за радне собе  

Ознака из општег речника набавке:

39000000 – Намештај, унутрашња опрема, уређаји за домаћинство,..

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   754.408,00  динара   (без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:   905.289,60 динара    (са ПДВ-а)

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  две  понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:Највиша понуђена цена износи:   864.510,00  дин.   (без ПДВ-а) одн.  1.037.412,00 дин. (са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи  754.408,00  (БЕЗ ПДВ)  одн. 905.289,60   дин. (СА ПДВ)

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи:   864.510,00  дин.   (без ПДВ-а) одн.  1.037.412,00 дин. (са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи  754.408,00  (БЕЗ ПДВ)  одн. 905.289,60   дин. (СА ПДВ)  код прихватљивих понуда.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 01.08.2014.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  15.08.2014.године.

12. Основни подаци о добављачу:

„ITRO-COOP“ DOO ARILJE , са седиштем у  Ариљу,  адреса: Милосава Вујовића бр. 8,

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се ради испоруке и монтаже  предметних  добара  у  уговореном року.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 13. Уговора .

 

 

Comments are closed.