Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 02/2014.-р.

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова ,

www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1032. од 09.07.2014.  Позив за подношење понуде бр. 1032/1 од  09.07.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца  )

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

радови, молерско фарбарски  радови   

ознака из општег речника : 45442100-бојадерски радови

 

5. Уговорена вредност:

236.152,70  дин.  без ПДВ-а   

283.383,24  дин. са ПДВ

 

6. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  четири понуде.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 21.07.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  01.08.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

FEROMETAL-INTER“ DOO ZEMUN , ул. Прегревица бр. 162

11. Период важења уговора:  Извођач се обавезује да предметне  радове  изведе у року од највише 30 (тридесет ) календарских дана, почев од дана закључења уговора.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 11. Уговора.

Comments are closed.