Продужење рока за подношење понуде – опрема за радне собе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 06/2014 – д.

Дел.бр.1029/5

Датум: 16.07.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

предмет: добра,   ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ

број ЈН- 06/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗБОГ ДОПУНА   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. I

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама набавкама ( „Службени гласник  РС“, број 124/2012) , у даљем тексту ЗЈН  , Предшколска установа „Полетарац“ из Старе Пазове као наручилац  је ДАНА 16.07.2014.  извршила допуне Конкурсне документације за јавну набавку  добара,  ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ  број ЈН- 06/2014-д,  дел. бр. 1029/5 од 16.07.2014. год. те на основу ст. 5. истог члана продужава рок за подношење понуда како следи:

 

„Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈН  бр. 06/2014 – д. – набавка добара, ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ   , број _________,  -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  23.07.2014.   до 8,00  часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

Отварање понуда ће се обавити дана 23.07.2014.  у 8,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.“

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ОБЈАВЉЕНО 18.07.2014. НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.

 

                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

дипл. правник Маја Паравиња

 

Comments are closed.