Позив за подношење понуде – опрема за радне собе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 1029/1

Датум: 09.07.2014.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈН : 06/2014 – д.

ПРЕДМЕТ:  добра,  опрема за радне собе   

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. 1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна:www. poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

            2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности   у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  добра,  опрема за радне собе.

4. Јавна набавка није обликована у партијама.

5.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            6.  Не спроводи се електронска јавна набавка

7.  Контакт: Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња

8. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесу: добра,  опрема за радне собе

Ознака из општег речника : 39000000 – Намештај, унутрашња опрема, уређаји за домаћинство,..

 

 

2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Набавка није обликована по партијама

 

 

III       

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

  1. 1.                              Врста добара: опрема за радне собе        
  2. 2.                              Техничке карактеристике/спецификација:

техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне набавке дате су у  Образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуни

  1. 3.                              Квалитет:

                  у складу са захтевима из техничке спецификације.

4.               Количина и опис добара:

Количина  и опис добара која су предмет ове јавне  набавке дате су у   Образцу  бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуни

      5.              Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета

                  контрола испоручених добара се врши приликом записничке

примопредаје од стране наручиоца, оценом да ли испоручена добра  испуњавају уговоренoм  квалитету.

      6.               Рок испоруке:

                        у складу са понудом.

  1. Место испоруке:

Објекти установе у складу са захтевом наручиоца

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком испоруке.

Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача у којој је одређен дужи рок важења понуде.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈН  бр. 06/2014 – д. – набавка добара, ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ   , број _________,  -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  18.07.2014.   до 11,00  часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .

Отварање понуда ће се обавити дана 18.07.2014.  у 12,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања

( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

 

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

 

VIII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:   Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 15  дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.