Питања и одговори везани за конкурсну документацију

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 06/2014 – д.

Дел.бр.1029/5

Датум: 16.07.2014.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

предмет: добра, ,  ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ

број ЈН- 06/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ    2)

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

1)

У вези са постављеним питањем које се односи  на појашњење додатног услова за учешће у поступку јaвне набавке – глава  IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка  1.2.

  • да понуђач има имплементиран стандард  ИСO 9001-  систем управљања квалитетом

Доказ: Потписан и оверен            Образац број 3.1) – Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона    И

 фотокопија важећег  сертификата/ уверења о поседовању стандарда  ИСО 9001:2008  ( на којем је наведено   производњанамештаја за предшколске установе или опремање предшколских  установа)

везано за мотив наведеног захтева   наводимо следеће :

Одговор: Наручилац је за  испуњеност наведеног  додатног  услова предвидео  прилагање  фотокопије  траженог сертификата везаног за систем управљања квалитетом и прецизније определио  тражени захтев   због тога да би добио производе  оног  квалитета – одн. техничких  карактеристика  предвиђених  у конкурсној документацији.

 

2)

Поводом захтева да се наручилац изјасни да ли ће прихватити копију сертификата ИСО 9001:2008 (производња намештаја) наводимо да ће се о томе  наручилац изјашњавати након разматрања  понуда одн.  приликом стручне оцене понуда.  

 

 

 

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

 

Радмила Богдановић с.р.

 

 

Comments are closed.