Питања и одговори везани за конкурсну документацију

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 06/2014 – д.

Дел.бр.1029/3

Датум: 16.07.2014.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

предмет: добра, ,  ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ

број ЈН- 06/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ    1)

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

1)

У вези са постављеним питањем које се односи  на појашњење описа и димензија  ставке под р.бр. 6. Радне столице у Образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара ( стр. 18. Конкурсне документације )  и захтевом за достављањем слике или цртежа тражене столице наводимо следеће :

Одговор: У опису траженог предмета јавне набавке детаљно су дате димензије као и опис радних столица, у вези са димензијама наведено је „ОКВИРНО“ те је у оквиру понуде потребно испунити техничке карактеристике тражених добара.

Поводом захтева да се достави слика или цртеж траженог добра, наручилац није у конкурсној документацији предвидео могућност прилагања цртежа одн. слика производа.

 

 

 

 

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

 

Радмила Богдановић с.р.

 

 

 

 

Comments are closed.