Допуна конкурсне документације – опрема за радне собе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 06/2014 – д.

Дел.бр.1029/4

Датум: 16.07.2014.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

предмет: добра, ,  ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ

број ЈН- 06/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:   ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. I

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама набавкама ( „Службени гласник  РС“, број 124/2012) , у даљем тексту ЗЈН  , Предшколска установа „Полетарац“ из Старе Пазове као наручилац  је извршила допуне Конкурсне документације за јавну набавку  добара,  ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ  број ЈН- 06/2014-д,

дел. бр. 1029. од 09.07.2014. год. како следи:

 

„ На страни 21. Конкурсне документације , Образац бр. 2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, грешком је наведен број ЈН: 05/2014 – д. уместо 06/2014 – д;   тачка 21. Усисивач за суво усисавање услед техничке грешке испуштено је   следеће : у колони 3. јед. мере : ком. и у колони 4. количина: 3  „

 

 

 

 

                                      ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Радмила Богдановић  с.р.

 

 

Comments are closed.