Oбавештење о обустави поступка

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13

Место: СТАРА ПАЗОВА

Број : 976/1

Датум: 07.07.2014.

Бр. ЈН. 01/2014 – р.

 

На основу члана 109.  став 4)  Закона о јавним набавкама ,(„Сл. гласник РС“ број 124/12),  (у даљем тексту : Закон) , ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ

о обустави  поступка

обуставља се поступак јавне набавке  радова, молерско фарбарски  радови   

О б р а з л о ж е њ е

 

1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: www. poletarac.co.rs

 2. Врста предмета јавне набавке:

радови, молерско фарбарски  радови   

 а по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 893. од 13.06.2014.  Позив за подношење понуде бр. 893/1 од  13.06.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца  )

Јавна набавка   број 01/2014.-р.

3)  Назив и ознака из општег речника 45442100-бојадерски радови.

 

4) Процењена вредност јавне набавке :

Процењена вредност :  560.000,00 дин.   (без ПДВ)

5) Укупан број поднетих понуда:  5

Назив/име понуђача:   – благовремене понуде

1)  „СТИЛ ГЛЕТ“  КРУШЕВАЦ   дел.бр.  907. од 17.06.2014

       2)   „ПАРТЕР“ ДОО КРУПАЊ     дел.бр . 932.  од 23.06.2014.

3)   ЗГР „УКРАС“ ЛАЋАРАК        дел.бр.  933.   од 23.06.2014.

4)    ГЗЗ „ГРАДЊА“ СТАРА ПАЗОВА    дел. бр. 934. од 23.06.2014.

5)    GP „DUGA GROUP“ DOO ŠABAC  дел. бр. 935. од 23.06.2014.   

 

6) Разлог за обуставу поступка:

 

 Након спроведеног јавног отварања понуда –  Записник  о отварању понуда дел.бр. 936. од 23.06.2014.  и извршене стручне оцене понуда -Извештај о стручној оцени понуда бр. 975.од 27.06.2014.  а  на основу чл. 109. ст. 1.  Закона о јавним набавкама, констатовано је да нису испуњени услови за доделу уговора будући да није прибављена ниједна прихватљива понуда.  На основу напред наведеног, одговорно лице наручиоца  је на основу законског овлашћења донело Одлуку о обустави  поступка јавне набавке дел.бр. 976.од 27.06.2014.год.

 

7) Поступак ће бити поново спроведен односно настављен одмах по коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.

 

                                                                                                    ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА:

                                                                                                  Радмила Богдановић  с.р.

Comments are closed.