Donácia pre žiakov – Donacija za đake prvake

– Dňa 26. júna 2014. v Dome MSS v Báčskom Petrovci prevzali sme donáciu pre deti, ktoré skončili materskú školu a zapísali sa do slovenských škôl alebo tried v Srbsku.

Vďaka projektu Matici slovenskej v Srbsku, ktorý je realizovaný za finančnej podpory premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, všetci prváci, ktorí sa zapísali do slovenských tried v Srbsku dostali tášky a školský úbor.

Deti z toho mali vel’kú radost’ a taktiež aj rodičia, lebo im tieto dary finančne uľahčily začiatok školy. V mene rodičov a žiakov vel’mi pekne d’akujeme!

Naším det’om prajeme úspešný  začiatok na ceste k dospelosti!

– Dana 26.06.2014. u Domu Matice slovačke u Bačkom Petrovcu preuzeli smo donaciju za decu koja su završila pripremni predškolski program i koja su upisala slovačke škole ili odeljenja u Srbiji.

Zahvaljujući projektu Matice slovačke u Srbiji, koji je realizovan uz finansijsku podršku premijera Slovačke republike Roberta Fica, svi prvaci koji su se upisali u slovačke škole ili odeljenja u Srbiji dobili su školske torbe i školski pribor.

Deca su bila mnogo srećna a i roditelji, zato što su im ovi pokloni finansijski olakšali početak škole. U ime roditelja i đaka prvaka puno se zahvaljujemo!

Našoj deci želimo uspešan početak na putu odrastanja!

Comments are closed.