Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 05/2014.-д.

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова ,

www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке:   по спроведеном преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуде на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) . – Одлука о покретању поступка бр. 687. од 20.05.2014. објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца )

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБРА, НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2014. ГОД.

ПАРТИЈА 8) ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ

 

ознака из општег речника :   15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи      

– разни прехрамбени производи – 15800000

  – намирнице за припремање хране    

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци: 1.896.411,20   дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци: 2.213.314,73   дин.(са ПДВ-а)

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  две  понуде.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 04.06.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  17.06.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу: ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ, ул. Слободана Бајића 12

 

11. Период важења уговора:  12 месеци од дана потписивања уговора

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

Comments are closed.