Позив за подношење понуде – радови, молерско фарбарски радови

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 893/1

Датум: 13.06.2014.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ: 01/2014 – р.

ПРЕДМЕТ:РАДОВИ, МОЛЕРСКO ФАРБАРСКИ   РАДОВИ      

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна:www.poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

            2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности   у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

            3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  радови, молерско фарбарски   радови

            4. Јавна набавка није обликована у партијама.

            5.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            6.  Не спроводи се електронска јавна набавка

            7.  Контакт: Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња

            8. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ          

            1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесу: радови, молерско фарбарски  радови

 Ознака из општег речника : 45442100-бојадерски радови.

 

            2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Набавка није обликована по партијама

 

 

III       

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ВРСТА  И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

1. Врста радова: молерско фарбарски  радови

2. Техничке карактеристике/спецификација:   

 Врста, опис , количина и место извођења радова дати су у предмеру  који је саставни део конкурсне документације.

 При извођењу радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова.

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета: гаранција за радове не може бити краћа од  12 месеци  од дана завршетка радова

4.  Радови ће се извршавати  у складу са уговором и динамиком коју утврђује наручилац, а најкасније у року од 30 календарских  дана од дана закључења уговора.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац ће ангажовати стручно лице које ће вршити контролу да ли се радови изводе према техничкој документацији и достављеној понуди, вршити контролу и проверу квалитета материјала и извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, проверавати да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђује и вршити остале послове везане за надзор.

Примопредају радова ће извршити Комисија, састављена од  представника Наручиоца, извођача и надзорног органа.

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача  која је прва примљена и заведена код наручиоца а према  редоследу  пријема понуда.

 

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈН бр. 01/2014 – р. – набавка радова, молерско фарбарски  радови  , број _________,  -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  23.06.2014.  до   11,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременоми биће враћена неотворена .

Отварање понуда ће се обавити дана 23.06.2014.  године, у 12,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.  

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања

( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

 

 

 

VIII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:   Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже15  дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.