Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 04/2014.-д.

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова ,

www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 627. од 09.05.2014.  Позив за подношење понуде бр. 627/1 од  09.05.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца  )

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБРА, ТЕЧНА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)  

ознака из општег речника : 09132000 – бензин и дизел гориво 09134200.

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци: 445.497,50  дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци: 534.585,00  дин.(са ПДВ-а)

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  три  понуде.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 27.05.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  13.06.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

«ЛУКОИЛ-СРБИЈА» АД  , саседиштему Београду, адреса: Булевар Михајла Пупина 165 д

11. Период важења уговора:  12 месеци од дана потписивања уговора

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 18. Уговора .

 

 

 

 

 

Comments are closed.