Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 02/2014.-д.

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: а по спроведеном ОТВОРЕНОМ поступку јавне набавке , (Одлука о покретању поступка бр. 361. од 21.03.2014. год. Позив за подношење понуде бр. 361/1 од 21.03.2014. објављен на на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

 Ознака из општег речника набавке:09310000- електрична енергија

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци: 3.185.600,00  дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци: 3.982.000,00  дин.(са ПДВ-а)

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  две  понуде.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 05.05.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  23.05.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ ДООБЕОГРАД , са седиштем у БЕОГРАДУ

адреса: Царице Милице бр. 2 , ПИБ: 108057105 , матични број: 20924195 ,

11. Период важења уговора: Период испоруке је годину дана од дана закључивања уговора или до тренутка када вредност утрошене електричне енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске вредности уговора), зависно од тога шта пре наступи, од00:00 до 24:00 часова.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 12. Уговора .

 

Comments are closed.