Обавештење о закључењу уговора

 

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 03/2014.-д.

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 583.  од  29.04.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 583/1 од 29.04.2014.  објављен на  на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца   )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 ДОБРА, материјал за одржавање хигијене  – oбликована у две партије

ПАРТИЈА 1) средства за прање и чишћење за професионалне кухињске апарате

Ознака из општег речника набавке:39831000 – препарати за прање

 

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:  289.000,00  дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:  346.800,00  дин.(са ПДВ-а)

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  три  понуде.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 12.05.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  23.05.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

TERMICOM“ DOO BEOGRAD , са седиштем у НОВОМ БЕОГРАДУ адреса: Нехруова 75/19 , ПИБ: 100146035 , матични број: 17331728 ,

11. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, односно најдуже до окончања поступка јавне набавке  за 2015.годину.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 13. Уговора .

 

 

 

 

 

Comments are closed.