Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 03/2014.-д.

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 583.  од  29.04.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 583/1 од 29.04.2014.  објављен на  на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца   )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 ДОБРА, материјал за одржавање хигијене  – oбликована у две партије Партија бр. 2) остала средства за одржавање хигијене

19500000 – гумени и пластични материјали

24000000 – хемијски производи

39830000 производи за чишћење

39224000 – метле, четке и други производи разних врста,

33760000 – тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете,

33700000 – производи за личну негу

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:  2.024.679,00  дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:  2.429.615,20   дин.(са ПДВ-а)

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну  понуду.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 12.05.2014.године.

9. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  23.05.2014.године.

10. Основни подаци о добављачу:

МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ ДОО , са седиштем у НОВОМ САДУ адреса: Димитрија Аврамовића 4 а) , ПИБ: 100736268 , матични број: 08767491

11. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, односно најдуже до окончања поступка јавне набавке  за 2015.годину.

 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 13. Уговора .

 

 

Comments are closed.