Обавештење о закључењу уговора – ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2014.-д.

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 306. од  10.03.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 306/1 од 10.03.2014.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

    Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2014. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 5) СМРЗНУТА  РИБА

Ознака из општег речника набавке:

         смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо  – 15220000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:   162.467,50    дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:  178.714,25   дин.(са ПДВ-а)

 

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  три  понуде.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:Највиша понуђена цена износи: 162.467,50      дин.(без ПДВ-а) одн. 178.714,25   дин.(са ПДВ-а)  а најнижа понуђена цена износи 126.750,00 дин. (БЕЗ ПДВ) одн. 139.425,00 дин. (СА ПДВ)

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 Највиша понуђена цена износи: 162.467,50      дин.(без ПДВ-а) одн. 178.714,25    дин.(са ПДВ-а)   што је уједно и најнижа понуђена цена јер је  само једна понуда прихватљива.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 28.04.2014.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2014.године.

12. Основни подаци о добављачу:

   СИГМА АЗ“ ДОО НОВИ БЕОГРАД , са седиштем у НОВОМ БЕОГРАДУ адреса: Др. Ивана Рибара 136/5 , ПИБ: 100207495

 

 

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, односно најдуже до окончања поступка јавне набавке  за 2015.годину.

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

Comments are closed.