Обавештење о закључењу уговора – ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка број 01/2014.-д.

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;

3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 306. од  10.03.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 306/1 од 10.03.2014.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

    Предмет јавне набавке је набавка добара , НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2014. ГОД. Обликована у осам партија , Партија 4) МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Ознака из општег речника набавке:

         месо – 15110000

         месни производи – 15130000

5. Уговорена вредност:

Вредност уговора о јавној набавци:    4.651.855,00    дин.(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци:   5.255.930,50     дин.(са ПДВ-а)

 

6.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:

Наручилац је у року за достављање понуда  примио  једну понуду.

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена износи: 4.651.855,00      дин.(без ПДВ-а) одн. 5.255.930,50    дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена износи: 4.651.855,00      дин.(без ПДВ-а) одн. 5.255.930,50    дин.(са ПДВ-а)  што је уједно и најнижа понуђена цена јер је достављена само једна понуда.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора је донета 28.04.2014.године.

11. Датум закључења уговора:

Уговор о јавној набавци добара  закључен  је  20.05.2014.године.

12. Основни подаци о добављачу:

    ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ , са седиштем у ПЕЋИНЦИМА  адреса: Слободана Бајића 12 , ПИБ: 101427058 , матични број: 08213348 ,

 

13. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се  за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, односно најдуже до окончања поступка јавне набавке  за 2015.годину.

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које предвиђају основ за измену уговора предвиђене су у чл. 4. Уговора .

 

 

Comments are closed.