Позив за подношење понуде – остале прехрамбене намирнице

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 686/1

Датум: 20.05.2014.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈН: 05/2014 – д.

ПРЕДМЕТ: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД.

Партијa  8 )Oстале прехрамбене намирнице

Преговарачки  поступак  са објављивањем позива за подношење понуде

 

 НАРУЧИЛАЦ ПОЗИВА САМО И СВЕ ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

I

1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: www.poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

            2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у  преговарачком  поступку са објављивањем позива за подношење понуде   на основу  члана  35. став 1.  тачка 1.  Закона.

Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:

С обзиром да нису били испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора  у отвореном поступку јавне набавке  добара, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД, ЈН- бр. 01/2014 – д. (дел. бр. 306. од 10.03.2014. ) за  Партију 8 )остале прехрамбене намирнице, наручилац је Одлуком број 571/8  од 28.04.2014. год., обуставио поступак за предметну партију.

 

3.Наручилац позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке  добара, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД, ЈН- бр. 01/2014 – д. (дел. бр. 306. од 10.03.2014. )  за Партију 8) остале прехрамбене намирнице,  да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим и то:        

1.      На основу  горе наведене одлуке о обустави поступка  понуђач под р.бр. 1) „ПРО КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД  потребно је  да доставити следеће :

·         У вези додатних услова за учешће у поступку јавних набавки из чл. 76. Закона, дефинисаних конкурсном документацијом у глави 4, тачка 4. , подтачка 4.4. декларација производа за све тражене производе из Обрасца бр. 2. 8) увидом у приложену документацију установљено је следеће код предмета ЈН, а за производе:

·         под р.бр. 1), 2) ТЕСТЕНИНА, – састав не одговара траженом из конкурсне документације

·         7) КЕКС, – састав не одговара траженом из конкурсне документације

·         12) ФЛИПС СА КИКИРИКИЈЕМ, – паковање ( грамажа ) не одговара траженом из конкурсне документације

·         23) КОНЦЕНТРАТ ЗА СУПУ – састав не одговара траженом из конкурсне документације

2)   На основу  горе наведене одлуке о обустави поступка  понуђач под р.бр. 2) „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ  потребно је  да достави  следеће:

Нису приложени тражени докази – у глави IV тачка 3. Упутство како се доказује испуњеност услова, подтачка 3.1. испуњеност обавезних услова из чл. 75. тачка 5) Закона о јавним набавкама – да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом ( страна 6. конкурсне документације ) алинеја 5) – „… уколико понуђач није истовремено и произвођач, дужан је да достави одговарајуће доказе и за произвођача….“

 

 

            4. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД

ПАРТИЈА 8. – ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ

Предмет јавне набавке  јесте набавка намирница и прехрамбених производа за 2014 годину, опис и назив и ознака из општег речника  15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи

             партија 8: остале прехрамбене намирнице

            – разни прехрамбени производи – 15800000

 

            5. Јавна набавка није обликована у партијама.

            6.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            7.  Не спроводи се електронска јавна набавка

            8.  Контакт:

Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња и шеф кухиње – нутрициониста Љиљана Гутовић,   телефон 022/311-223 број факса 022/310-565

            9. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

         

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1.                              Врста добара: намирнице и прехрамбени производи

      

2.                              Техничке карактеристике/спецификација:

техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне набавке дате су у   образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне     

3.                              Квалитет:

                  у складу са захтевима из техничке спецификације.

4.               Количина и опис добара:

 Количина  и опис добара која су предмет ове јавне  набавке дате су у  образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне .   

Укупне количине добара за 2014 годину  су орјентационе, а стварне ће бити приказане у захтевима за испоруку које ће  наручилац достављати понуђачу.

Понуђач  прихвата да су укупне количине добара  одређене према просечној присутности деце у установи  у току једног месеца и норматива у грамажи, (по једном детету),  за намирнице које су предмет јавне набавке и, сходно томе, током реализације уговора могу одступати у односу на укупну уговорену количину (мања или већа количина).

Понуђач  прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у односу на остале месеце у години.

 

      5.            Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета

Сви  испоручени производи по спецификацији морају бити свежи, на почетку рока трајања, произведени у складу са важећим прописима о здравственој исправности и квалитету производа, у оригиналном паковању са декларацијом. Приликом сваке испоруке понуђач је дужан да достави примерак потврде о здравственој исправности намирница

 

        6.           Рок, место  и начин испоруке:

           

Испорука се врши сукцесивно, радним данима,  FCCO магацин наручиоца истоварено у објектима у Старој Пазови, ул. Владимира Хурбана бр. 13  и Новој Пазови, ул. Дрварска бб према захтеву наручиоца, а на  основу  требовања/наруџбенице  коју  наручилац  благовремено доставља . Понуђач ће назначену робу доставити у року предвиђеним у конкурсној документацији  а најкасније у року  од 3 дана од дана пријема требовања/наруџбенице.  Обавезна је испорука до 7,30 часова.

Обавезна је испорука адекватним возилима , које испуњавају санитарне, хигијенске и техничке услове за превоз одређене врсте добара која је предмет уговора.

 

 

III ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

 

IV  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а достављена је и понуђачима препорученом – брзом поштом.

 

V

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 05/2014 – д. – набавка намирница и прехрамбених производа за 2014, Партија 8 )остале прехрамбене намирнице -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  02.06.2014.  до 8,30  часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр.9) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременоми биће враћена неотворена .

 

2.      МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 02.06.2014.   године, у 9,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.  

Преговарачки поступак одржаће се одмах након завршетка поступка отварања понуда.

 

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања и преговарања ( Образац бр. 10)  које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

 

 

 

VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА    

              

Поступак преговарања ће се обавити истог дана, након завршетка поступка отварања понуда.

Преговарачки поступак обавиће се писаним путем, применом једног круга, уз вођење записника о преговарању.

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Комисија за јавну набавку ће преговарати са овлашћеним представницима понуђача око понуђене цене.

Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно спроведеном отвореном поступку и од  упоредивих тржишних цена.

Након отварања поднетих понуда, комисија ће извршити преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости.

Почетном понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде и као таква биће унета у Записник о отварању понуда и  преговарању као  „Прва понуђена цена“   

Присутним представницима понуђача  биће уручене посебне коверте у којима се налази нови празни  обрасци понуде  који ће представници понуђача попунити, печатом оверити и потписати  на лицу места и  затворене коверте вратити Комисији наручиоца. Уколико остају при понуђеним ценама из понуда дужни су да то наведу у обрасцу. По спроведеном првом кругу преговарања, цене које су понуђачи понудили сматраће се коначним , што ће се  записнички  констатовати.   Комисија ће на лицу места прочитати укупну  понуђену цену  из oбрасца понуде    и унети у Записник о отварању понуда и преговарању као „ Коначну понуђену цену“ .  

 

Уколико након спроведеног преговарања две или више понуда буде садржало исту понуђену цену, наручилац ће спровести још један (односно и више, уколико је неопходно) круг преговарања, како би омогућио понуђачима да понуде различите цене и да их адекватно рангира.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку, сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

 

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда и у  преговарању  достави записник у року  од 3 дана од дана  отварања понуда и преговарања.

 

VII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже25  дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.