Обавештење о обустави поступка – ПАРТИЈА 8

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13

Место: СТАРА ПАЗОВА

Број : 571/8 – I.

Датум: 15.05.2014.

Бр. ЈН. 01/2014 – д.

 

На основу члана 109.  став 4)  Закона о јавним набавкама ,(„Сл. гласник РС“ број 124/12),  (у даљем тексту : Закон) , ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ

о обустави  поступка

     

обуставља се поступак јавне набавке  добара, намирница и прехрамбених производа за потребе

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА за 2014.год. ,

 партија 8) ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ

О б р а з л о ж е њ е

 

1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна:  poletarac.co.rs

 2. Врста предмета јавне набавке:

 ДОБРА, НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2014. ГОД.

Обликована у осам партија

Партија 8) ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ

 По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне набавке  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 306. од  10.03.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 306/1 од 10.03.2014.  објављен на  на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и  на Порталу службених гласила РС и база прописа  )

            Јавна набавка   број 01/2014.-д.

3)  Назив и ознака из општег речника 15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи обликован у осам (8)  партија:            

партија 8: остале прехрамбене намирнице

            – разни прехрамбени производи – 15800000

4) Процењена вредност јавне набавке :

Укупна процењена вредност : 15.495.200,00 дин.  (без ПДВ)

Процењена вредност за партију  8)    2.795.200,00 дин.    ( без ПДВ)

 

5) Укупан број поднетих понуда:  2

Назив/име понуђача:   – благовремене понуде

       1)  „ПРО КОМЕРЦ“ ДОО БЕОГРАД  , дел.бр. 473.  од  09.04.2014.

       2)  ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО ПЕЋИНЦИ ,  дел.бр. 482.  од  09.04.2014.

 

 

6) Разлог за обуставу поступка:

 

 Након спроведеног јавног отварања понуда –  Записник  о отварању понуда дел.бр. 484/8 од 09.04.2014.  и извршене стручне оцене понуда –Извештај о стручној оцени понуда бр. 561/8 од 25.04.2014.  а  на основу чл. 109. ст. 1.  Закона о јавним набавкама, констатовано је да нису испуњени услови за доделу уговора будући да није прибављена ниједна прихватљива понуда.  На основу напред наведеног, одговорно лице наручиоца  је на основу законског овлашћења донело Одлуку о обустави  поступка јавне набавке дел.бр. 571/8 од 28.04.2014.год.

7) Поступак ће бити поново спроведен односно настављен одмах по коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.

                                                                                                            ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА:

 

                                                                                                            Радмила Богдановић  с.р.

Comments are closed.