Позив за подношење понуде – течна горива за возила (бензин, дизел)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 627/1

Датум: 09.05.2014.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ: 04/2014 – д.

ПРЕДМЕТ:  добра,  ТЕЧНА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)   

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

            2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности   у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

            3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  добра,  ТЕЧНА  ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ

                (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)

            4.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            5.  Не спроводи се електронска јавна набавка

            6.  Контакт: Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња

            7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

           

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ       

            1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесте:

 ТЕЧНA  ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ

 ознака из општег речника : 09132000 – бензин и дизел гориво 09134200.

 

            2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Набавка није обликована по партијама

 

 

III        ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

1. Врста добара:   ТЕЧНА  ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)

2. Техничке карактеристике/спецификација:

Техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне набавке дате су у   Образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне     

3. Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације

4. Начин испоруке добара: Испорука се врши преузимањем добара од стране овлашћених запослених  наручиоца у резервоаре службених возила наручиоца на продајним местима (бензинским станицама) понуђача, путем картица за тражене врсте горива које гласе на службено возило.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Служебни гласник РС“, бр. 123/2012. 63/13)

6. Место и начин испоруке: 

 Испорука ће бити сукцесивна, у току уговореног периода, према динамици, количини које одреди наручилац, са могућношћу снабдевања на свим бензинским станицама понуђача.

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 04/2014 – д. – набавка добара, течна горива за возила установе ( бензин, дизел)  , број _________,  -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  19.05.2014. до 11,30 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременоми биће враћена неотворена .

 

VIII Отварање понуда ће се обавити дана 19.05.2014.  године, у 12,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.  

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременоми биће враћена неотворена .

 

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

IX   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:   Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже15  дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.