Конкурс за пријем деце у ПУ ”Полетарац”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13
Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565
Бр. 576
Датум: 28.04.2014.
На основу члана 30.Статута и чл. 4. Правилника о упису деце и раду уписних комисија у ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА , УПРАВНИ ОДБОР ПУ *ПОЛЕТАРАЦ* СТАРА ПАЗОВА на седници одржаној дана 28.04.2014. расписује :

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА РАДНУ
2014/2015.год. од 01.09.2014.год.

Упис деце се врши у зависности од смештајних могућности и расположивих капацитета установе.
Доле су наведена слободна места по објектима и узрасним групама.
***********************************************************

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ( од 5,30 до 16,30 сати)

У СТАРОЈ ПАЗОВИ објекат „СУНЦЕ“ (ул. Владимира Хурбана бр. 13 ):
 јасле – од 1 год. до 2,5 год. (01.03.’12. – 30.09.’13.) 4 групе
 целодневни боравак
1) узраст од 2,5 до 3,5 год. (01.03.’11. – 01.03.’12.) – група на словачком језику 1 група

2) узраст од 3 до 5,5 год. 40 деце на српском језику

У НОВОЈ ПАЗОВИ објекат „БУБАМАРА“ (ул. Дрварска бб):
 јасле – од 1 год. до 2,5 год. (01.03.’12. – 30.09.’13.) 4 групе

 целодневни боравак
1) узраст од 2,5 до 3,5 год. (01.03.’11. – 01.03.’12.) 20 деце

У ВОЈКИ, објекат „ПЧЕЛИЦА“ при ОШ „Милан Хаџић“
 целодневни боравак
1) узраст од 3 год. до 5,5 год. 10 деце

У ГОЛУБИНЦИМА , објекат „БАМБИ“
 јасле – од 1 год. до 2,5 год. (01.03.’12. – 30.09.’13.) 5 деце
 целодневни боравак
1) узраст од 2,5 год. до 3,5 год. (01.03.’11. – 01.03.’12.) 10 деце

Приоритет за упис деце у установу имају:

На основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ( „Сл. Гласник РС“ бр. 44/11) критеријуми за утврђивања приоритета за упис деце у установу су следећи:

1) ДЕЦА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА:
1) деца жртве насиља у породици,
2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,
3) деца самохраних родитеља,
4) деца из социјално нестимулативних средина,
5) деца са сметњама у психофизичком развоју,
6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
7) деца тешко оболелих родитеља,
8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,
9) деца предложена од стране центра за социјални рад,
10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој,
2) ДЕЦА ЗАПОСЛЕНИХ РОДИТЕЉА И РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА,

3) ДЕЦА КОЈА ИМАЈУ СТАТУС ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА У ПРИМАРНОЈ ПОРОДИЦИ,

4) ДЕЦА ЧИЈА СУ БРАЋА ИЛИ СЕСТРЕ УПИСАНИ У ИСТУ ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ,

5) ОСТАЛА ДЕЦА.

*РАЗМАТРАЋЕ СЕ САМО ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛОЖЕНА ЗА ВРЕМЕ КОНКУРСА !

УЗ ПРИЈАВУ (добија се у установи, али је можете преузети и са нашег сајта) ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

1. Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (нови образац – трајно важење ),
2. фотокопију здравствене књижице детета,
3. за децу из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ у складу са Законом о социјалној заштити ( МОП) , фотокопија Решења из Центра за социјални рад;
4. за децу без родитељског старања – фотокопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу, или хранитељску породицу
5. препорука Центра за социјални рад за пријем детета у установу
(односи се на тачке: 1,4,9 и 10 из критеријума за утврђивање приоритета за упис)
6. за децу самохраног родитеља –
• доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице,
• фотокопија тужбе за вршење родитељског права и8ли споразумног предлога за развод брака,
• извод из матичн е књиге рођених за децу неутврђеног очинства,
• потврда војног органа
• потврда казнено-поправне установе,
• умрлица за другог родитеља
7. за децу са сметњама у психофизичком развоју – лекарска документација (фотокопије) или/ и мишљење интересорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету,
8. за децу из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју одн. за децу тешко оболелих родитеља, одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици или родитеља односно старатеља,
9. за децу чији су родитељи ратни војни инвалиди – РВИ – решење о инвалидности родитеља;
10. за децу чији родитељи имају статус расељеног или прогнаног лица – потврда надлежног органа
11. потврду о радном односу за запослене родитеље (доказује се фотокопијом М обрасца – потврда о поднетој пријави осигурања и фотокопијом радне књижице, за регистровано пољопривредно газдинство – фотокопија решења, за власнике СТР, СЗР, предузећа и сл. фотокопија извода о регистрацији предузетника, одн. привредног субјекта одн. решења о упису Агенције за привредне регистре – Београд)
12. за децу родитеља редовних студената – потврда са одговарајућег факултета одн. више школе,
13. за децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици, фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици, (право се остварује по основу мајке)

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је обавезан за сву децу рођену од 01.03.2008.год. до краја фебруара 2009.год.

За упис, уз пријаву ( добија се у установи, али је можете преузети и са нашег сајта), потребно je приложити :
1. Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (нови образац – трајно важење ),
2. доказ о здравственом прегледу детета
3. фотокопију здравствене књижице детета .

Уписују се групе предшколског узраста – припремни предшколски програм, у Старој Пазови, Новој Пазови, Голубинцима, Војки и Крњешевцима.

НАПОМЕНА: ЗА ДЕЦУ ПРИМЉЕНУ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ОБАВЕЗНО СЕ ПРИБАВЉА ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА ПРЕД ПОЛАЗАК У ВРТИЋ .

ПРИЈАВЕ ЋЕ СЕ ПРИМАТИ ОД 05.05. ДО 16.05.2014.год. у
просторијама ПУ *ПОЛЕТАРАЦ*
• У СТАРОЈ ПАЗОВИ, ул. Владимира Хурбана бр. 13
• У НОВОЈ ПАЗОВИ, ул. Дрварска бб
• У ГОЛУБИНЦИМА, ВОЈКИ И КРЊЕШЕВЦИМА, у просторијама ПУ ”Полетарац” – код васпитача.

*Родитељи чија деца нису примљена по претходном упису у целодневни боравак ( листа чекања), поново подносе пријаву за упис са потребним документима.

СПИСКОВИ СА ИМЕНИМА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО ГРУПАМА И ИМЕНИМА ВАСПИТАЧА БИЋЕ ИСТАКНУТИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ УСТАНОВЕ ПО ОКОНЧАЊУ КОНКУРСА.

У Старој Пазови,                                                                 Председник
Дана: 28.04.2014.                                                               Управног одбора                                                                                                                                       Маја Пушкар с.р.

Comments are closed.