Позив за подношење понуде – материјал за одржавање хигијене

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. 583/1

Датум: 29.04.2014.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ: 03/2014 – д.

ПРЕДМЕТ:  добра,  материјал за одржавање хигијене

Јавна набавка мале вредности обликована у две партије 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.      Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

Интернет страна: poletarac.co.rs

ПИБ:100532763

Матични број:08011389

Шифра делатности: 8891

Текући  рачун: 840-496667-47  код Управе за трезор

 

            2. Врста поступка јавне набавке:

            Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке  мале вредности обликоване  у две (2)  партије у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

             3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су  добра,материјал за одржавање хигијене  

            4.  Није у питању резервисана јавна набавка.

            5.  Не спроводи се електронска јавна набавка

            6.  Контакт:

Лица  за контакт:  секретар  Маја Паравиња, тел: 022/311-223, факс: 022/310-565

            7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

           

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ       

            1. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности  јесте:

средства за одржавање хигијене, ознака из општег речника :

 

Партија бр. 1) средства за прањеи чишћење  за професионалне  кухињске апарате

 

39831000 – препарати за прање

 

Партија бр. 2)  остала средства за одржавање хигијене      

   

19500000 – гумени и пластични материјали

24000000 – хемијски производи

39830000 производи за чишћење

39224000 – метле, четке и други производи разних врста,

33760000 – тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете,

33700000 – производи за личну негу

 

            2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Партија бр. 1) средства за прањеи чишћење  за професионалне  кухињске апарате

Партија бр. 2)  остала средства за одржавање хигијене        

 

 

III        ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

1. Врста добара: средства за одржавање хигијене .

2. Техничке карактеристике/спецификација:

Техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове   јавне набавке дате су у   Образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне     

3. Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације.

 Понуђач је дужан да приликом испоруке добара наручиоцу достави производе у оригиналним паковањима са декларацијом произвођача и јасно назначеним роком трајања код производа који томе подлежу. Сва  средства за одржавање хигијене морају имати упутство за употребу на српском језику.

4. Количина и опис добара:

 Количина  и опис добара која су предмет ове јавне  набавке дате су у  Образцу бр. 2)  Образац  структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне . Добра која су предмет уговора дата у спецификацији  у погледу количине су оквирне потребе наручиоца са могућим одступањима.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције   квалитета

Контрола испоручених добара се врши приликом записничке  примопредаје од стране наручиоца, оценом да ли испоручена добра  испуњавају уговорени квалитет.Контрола уговореног квалитета добравршиће се за све време реализацијеуговора.

6. Рок  и место испоруке:

Испорука се врши сукцесивно, радним данима,  FCCO магацин наручиоца истоварено у објекту у Старој Пазови, ул. Владимира Хурбана бр. 13 и Новој Пазови, ул. Дрварска бб према захтеву наручиоца, а на  основу  требовања/наруџбенице  коју  наручилац  благовремено доставља. Рок испоруке је максимално 5 (пет)  радних дана  од дана пријема  требовања/наруџбенице

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично  на адреси понуђача.

 

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

  • Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
  • Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

 

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 03/2014 – д. – набавка материјала за одржавање хигијене , број _________, партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  07.05.2014.  до   8,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења  понуде  (Образац бр. 7 ) .

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременоми биће враћена неотворена .

 

VIII Отварање понуда ће се обавити дана 07.05.2014. године, у 8,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова  , ул. Владимира Хурбана бр. 13.  

Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени  представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 8)   које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

IX   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:   Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона,  а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже15  дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.