Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2014 – д.

Дел.бр.306/4

Датум: 02.04.2014.

 

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД

 број ЈН- 01/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

 

  У вези са захтевом за доказивањем испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, на стр. 9. тачка 4.4.  предвиђено је   :“ Декларације производа  се обавезно прилажу за све тражене производе  из Обрасца бр.2)   са подацима  у складу са одредбама Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница (”Сл. лист СЦГ”, бр. 4/2004, 12/2004 и 48/2004) и/или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране  (“Сл.гласник РС “, бр. 85/2013).

На питање да ли је могуће доставити за неке производе спецификацију производа произвођача која у себи садржи декларацију одговор је „ДА“ .

 

 

 

 

 

                                                                                    За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

                                                                                    СТАРА ПАЗОВА

                                                                                    ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

 

                                                           

                                                                                    Радмила Богдановић  с.р.

Comments are closed.