Позив за подношење понуде – електрична енергија

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА
Дел.бр. 361/1
Датум: 21.03.2014.
На основу члана 32. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈН: 02/2014 – д.
ПРЕДМЕТ: добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА
Отворени поступак јавне набавке

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова
Адреса: Владимира Хурбана бр. 13 Стара Пазова
Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565
Интернет страна: poletarac.co.rs
ПИБ:100532763
Матични број:08011389
Шифра делатности: 8891
Текући рачун: 840-496667-47 код Управе за трезор

2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и позаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА
4. Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Не спроводи се електронска јавна набавка
6. Контакт:
Лице за контакт: секретар Маја Паравиња телефон 022/311-223 број факса 022/310-565
7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци о потпуном снабдевању електричном енергијом.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке јесте набавка електричне енергије , опис и назив и ознака из општег речника 09310000- електрична енергија.
2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:
Набавка није обликована у више партија.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
Предмет јавне набавке бр. 02/2014 – д. је набавка електричне енергије.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања.
Врста продаје: Стална и гарантована у уговореном периоду
Место испоруке: Сва обрачунска места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем дата у Обрасцу бр. 4) 3. Прилогу 1. Табели 1) и 2)
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.

Техничке карактеристике : у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (”Сл. гласник РС” бр. 120/2012).
Врста и квалитет испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 55/8 и 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система, Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/2012) и другим важећим прописима у Републици Србији.

Период испоруке: Годину дана од дана закључивања уговора или до тренутка када вредност утрошене електричне енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске вредности уговора), зависно од тога шта пре наступи, од 00:00 до 24:00 часова.
Количина: Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирна потрошња за 2014. годину утврђена је аналогно утрошку електричне енергије за период 01.јануар 2013. године – 31.децембар 2013. године.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.
Капацитет: На бази месечне потрошње.

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама.
Понуђач у понуди даје јединствену цену услуге.
Ближи опис предметне набавке дат је у Обрасцу бр. 4).

IV ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

V Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично на адреси понуђача.

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:
• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
• Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
• Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 02/2014 – д. – набавка електричне енергије , број _________, -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 23.04.2014. до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења понуде (Образац бр.10) .
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .
VIII Отварање понуда ће се обавити дана 23.04.2014. године, у 11,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана бр. 13.
Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 11) које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

IX РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 15 дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.