Позив за подношење понуде – намирнице и прехрамбени производи

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА
Дел.бр. 306/1
Датум: 10.03.2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈН: 01/2014 – д.
ПРЕДМЕТ: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД.
Отворени поступак јавне набавке обликован у 8 (осам ) партија

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова
Адреса: Владимира Хурбана бр. 13 Стара Пазова
Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565
Интернет страна: poletarac.co.rs
ПИБ:100532763
Матични број:08011389
Шифра делатности: 8891
Текући рачун: 840-496667-47 код Управе за трезор

2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке обликованом у осам (8) партија у складу са Законом и позаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД
4. Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Не спроводи се електронска јавна набавка
6. Контакт:
Лица за контакт: секретар Маја Паравиња и шеф кухиње – нутрициониста Љиљана Гутовић, телефон 022/311-223 број факса 022/310-565
7. Одговорно лице: заменик директора Радмила Богдановић
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке јесте набавка намирница и прехрамбених производа за 2014 годину, опис и назив и ознака из општег речника 15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи обликован у осам (8) партија:
2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:
партија 1. хлеб , брашно

– хлебни производи – 15811000
– млинарски производи – 15610000
партија 2. млеко и млечни производи
– млечни производи – 15500000
партија 3. јаја
– јаја – 03142500
партија 4. месо и месне прерађевине
– месо – 15110000
– месни производи – 15130000

партија 5: смрзнута риба
– смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо – 15220000

партија 6: свеже воће и поврће
– воће, поврће и сродни производи – 15300000

партија 7:конзервисано и смрзнуто воће и поврће
– прерађено воће и поврће – 15330000
партија 8: остале прехрамбене намирнице
– разни прехрамбени производи – 15800000

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
1. Врста добара: намирнице и прехрамбени производи

2. Техничке карактеристике/спецификација:
техничке карактеристике/спецификација добара која су предмет ове јавне набавке дате су у образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне
3. Квалитет:
у складу са захтевима из техничке спецификације.
4. Количина и опис добара:
Количина и опис добара која су предмет ове јавне набавке дате су у образцу бр. 2) Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне .
Укупне количине добара за 2014 годину су орјентационе, а стварне ће бити приказане у захтевима за испоруку које ће наручилац достављати понуђачу.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

Сви испоручени производи по спецификацији морају бити свежи, на почетку рока трајања, произведени у складу са важећим прописима о здравственој исправности и квалитету производа, у оригиналном паковању са декларацијом. Приликом сваке испоруке понуђач је дужан да достави примерак потврде о здравственој исправности намирница

IV ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда.

V Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца а може се преузети и лично на адреси понуђача.

VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:
• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
• Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
• Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

VII Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана 13 , Стара Пазова , са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 01/2014 – д. – набавка намирница и прехрамбених производа за 2014, број _________, партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 09.04.2014. до 7,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити образац потврде о дану и времену непосредног подношења понуде (Образац бр.9) .
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .
VIII Отварање понуда ће се обавити дана 09.04.2014. године, у 08:00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ , Стара Пазова , ул. Владимира Хурбана бр. 13.
Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати овлашћени представници понуђача који морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања ( Образац бр. 10) које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

IX РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Comments are closed.