НАЧИН РАДА

НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ

У току предходне радне године, у циљу поштовања потребе родитеља, продужено  је радно време наше установе. Целодневни боравак у ПУ “Полетарац” одвија се у трајању од 12 часова, тј. од 05:30 до 17:30.У току зимског и летњег школског распуста, а према Правилнику о календару образовно-васпитног рада за основне школе на територији Аутономнне покрајине Војводине, које доноси покрајински секретар за образовање и културу, прекидају са радом сви објекти у којима је искључиво заступљен полудневни боравак и објекти за чијом функцијом престаје потреба (због знатно смањеног броја деца), као и објекти у којима се планира санација која би искључивала могућност присуства деце и запослених. Пред почетак назначених распуста, сачињава се ПЛАН дежурстава објеката установе, са којим треба благовремено да се упознају родитељи и запослени, путем средстава информисања и огласних табли у свим објектима.